Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for DinBranding

 

Din­Bran­ding
v/ Hen­rik Zilstorff
Dybbøl­vej 14, st.th.
henrik@dinbranding.dk
8240 Risskov
+4528321987
CVR: 34150273

 

Betaling

Din­Bran­ding mod­ta­ger onli­ne beta­lin­ger med Visa/Dankort. Du kan også beta­le med direk­te bankoverførsel.

Ved onli­ne beta­ling vil beta­ling først bli­ve truk­ket på din kon­to, når produktet/ tjenesteydelsen/ kon­su­len­ty­del­sen er opret­tet. Ved direk­te ban­ko­ver­før­sel opret­tes produktet/ tjenesteydelsen/ kon­su­len­ty­del­sen, når beta­lin­gen er modtaget.

Alle beløb på webs­hop­pen er eks­klu­siv moms.

Webs­hop­pen bru­ger føl­gen­de valuta­er til pris­sæt­ning: Den­mark — Kro­ner (DKK)

Din­Bran­ding benyt­ter en sik­ker beta­lings­ser­ver, der kryp­te­rer alle oplys­nin­ger med SSL-pro­tokol, hvil­ket bety­der din data er sik­ker, og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Din­Bran­ding’s eget web­s­i­te bru­ger lige­le­des kryp­te­ring med SSL-protokol.

 

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld for­try­del­ses­ret på varer købt på webs­hop­pen med min­dre andet er aftalt eller frem­går af din ordre. For­try­del­ses­ret­ten bort­fal­der hvis produktet/ tjenesteydelsen/ kon­su­len­ty­del­sen er taget i brug.

Den 14 dags peri­o­de star­ter den dag, hvor ordren er leveret.

Ønske om for­try­del­se skal med­del­es os sene­st 14 efter leveringen.

Ved køb af klip­pe­kort er ordren på klip­pe­kor­tet leve­ret på det tids­punkt, at du mod­ta­ger en e‑mail om, at klip­pe­kor­tet er klar­gjort. Hvis klip­pe­kor­tet tages i brug efter afta­le med dig, så bort­fal­der fortrdelsesretten.

Ønske om brug af for­try­del­ses­ret skal sen­des på mail henrik@dinbranding.dk, hvor­til stan­dard­for­try­del­ses­for­mu­la­ren (jf. for­mu­la­ren nederst i han­dels­be­tin­gel­ser­ne) bedes være udfyldt og sendt med ind­sat i eller ved­hæf­tet e‑mailen.

 

Reklamationsret

Der gives 2 års rek­la­ma­tions­ret på pro­duk­ter i hen­hold til den dan­ske købelov.

Rek­la­ma­tion vedr. fejl og mang­ler skal med­del­es til Din­Bran­ding i rime­lig tid efter varens mod­ta­gel­se. Her anses max. to måne­der som rime­lig tid, med min­dre andet er aftalt.

 

Kunde- og Privatlivspolitik

Vi vide­re­sæl­ger ikke per­son­li­ge oplys­nin­ger og vide­re­gi­ver ikke dine per­son­li­ge oplys­nin­ger til andre, de er kun regi­stre­ret i vores kun­de­kar­to­tek. Du kan til enhver tid få slet­tet dine oplysninger.

For at du kan ind­gå afta­le med Din­Bran­ding, har vi brug for føl­gen­de oplysninger:

 • Navn
 • Adres­se
 • Tele­fon­num­mer
 • E‑mailadresse

Vi fore­ta­ger regi­stre­rin­gen af dine per­so­nop­lys­nin­ger med det for­mål, at kun­ne leve­re varen til dig.

Per­so­nop­lys­nin­ger­ne regi­stre­res hos Din­Bran­ding og opbe­va­res i op til fem år, hvor­ef­ter oplys­nin­ger­ne slettes.

Når der ind­sam­les per­so­nop­lys­nin­ger via vores web­s­i­te, sik­rer vi, at det altid sker ved afgi­vel­se af dit udtryk­ke­li­ge samtyk­ke, såle­des at du er infor­me­ret om præ­cis, hvil­ke oplys­nin­ger, der ind­sam­les og hvorfor.

Den data­ansvar­li­ge for Din­BRan­ding Din­Bran­ding har adgang til de oplys­nin­ger, der regi­stre­res om dig.

Den data­ansvar­li­ge i Din­Bran­ding er: Hen­rik Zilstorff

Vi opbe­va­rer og trans­mit­te­rer ale­ne kun­de­op­lys­nin­ger i kryp­te­ret tilstand.

Som regi­stre­ret hos Din­Bran­ding har du altid ret til at gøre ind­si­gel­se mod regi­stre­rin­gen. Du har også ret til ind­sigt i, hvil­ke oplys­nin­ger, der er regi­stre­ret om dig. Dis­se ret­tig­he­der har du efter Per­son­da­ta­loven og hen­ven­del­se i for­bin­del­se her­med ret­tes til henrik@dinbranding.dk.

 

Cookies

På https://dinbranding.dk/ anven­des cook­i­es med det for­mål at opti­me­re web­s­i­tet og dets funk­tio­na­li­tet, og der­med gøre besø­get så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slet­te cook­i­es fra din com­pu­ter, se for eksem­pel den­ne vej­led­ning fra det dan­ske web­s­i­te Mine Cook­i­es (Klik her. Åbner i et nyt fane­blad).

 

Log-statistik

Vi bru­ger en log-sta­ti­stik på https://dinbranding.dk/, hvil­ket bety­der, at et sta­ti­stik-system opsam­ler infor­ma­tion, som kan give et sta­ti­stisk bil­le­de af, hvor man­ge besø­gen­de vi har, hvor de kom­mer fra og hvor på web­s­i­tet det for­la­des med videre

Log­sta­ti­stik­ken anven­des kun med det for­mål, at opti­me­re Din­Bran­ding’s website.

 

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyt­tel­se som for­bru­ger når du køber via en Pens­o­Pay betalingsløsning:

(Klik her. Åbner i et nyt fane­blad)

 

Klagemuligheder

Ved kla­ge skal vores e‑mail adres­se angi­ves: henrik@dinbranding.dk.

En kla­ge over en vare eller tje­ne­stey­del­se kan ind­gi­ves til Cen­ter for Kla­ge­løs­ning, Næv­ne­nes Hus, Told­bo­den 2, 8800 Viborg.

Du kan kla­ge til Cen­ter for Kla­ge­løs­ning via Kla­gepor­ta­len for Næv­ne­nes Hus (Klik her. Åbner i et nyt fane­blad).

 

Standardfortrydelsesformular

(den­ne for­mu­lar udfyl­des og retur­ne­res kun, hvis for­try­del­ses­ret­ten gøres gældende)

 • Til [her ind­sæt­tes den erhvervs­dri­ven­des navn, fysi­ske adresse]:
 • Jeg/vi (*) med­del­er her­ved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre for­try­del­ses­ret­ten gæl­den­de i for­bin­del­se med min/vores (*) købs­af­ta­le om føl­gen­de varer (*)/levering af føl­gen­de tjenesteydelser (*)
 • Bestilt den (*)/modtaget den (*)
 • For­bru­ge­rens navn (For­bru­ger­nes navne)
 • For­bru­ge­rens adres­se (For­bru­ger­nes adresse)
 • For­bru­ge­rens under­skrift (For­bru­ger­nes under­skrif­ter) (kun hvis for­mu­la­rens ind­hold med­del­es på papir)
 • Dato