Hvordan

Hvordan kan du blive brandet på værdierne?

Fokus på værdierne

Hvor­dan foku­se­rer vi på din virk­som­heds og dine kun­ders værdier?

Gameplan

Hvor­dan game­plan’en sik­rer, at grund­la­get for den bran­ding, vi laver for dig, er i orden.

Og at vi når i mål.

Leverancer

Her­un­der kan du klik­ke igen­nem nog­le af de for­skel­li­ge leve­ran­cer, jeg tilbyder.

Oprin­de­ligt lan­ce­re­de jeg dis­se leve­ran­cer som pak­ke­løs­nin­ger på abon­ne­ments­ba­sis. Der er stor inter­es­se for de enkel­te leve­ran­cer, min­dre for pakkeløsninger.

Leve­ran­cer­ne er eksemp­ler på mit bud på, hvor­dan der kan ska­bes gedi­gen, tidsva­ren­de og ved­va­ren­de branding.

Leve­ran­cer­ne er et godt udgangs­punkt til en snak om, hvor­dan bran­din­gen i din virk­som­hed kan desig­nes og udføres.

Strategi-session

 • Din­Bran­ding kom­mer til din virk­som­hed. Du del­ta­ger i et eller fle­re kor­te stra­te­gi-ses­sio­ner af en til to timers varighed.
 • To dage før mod­ta­ger du et kort­fat­tet skrift­ligt oplæg.

Telefonmøde

 • Du har mulig­hed for tele­fon­ses­sio­ner med Din­Bran­ding, når du ønsker det.
 • Vi drøf­ter frem­gan­gen og juste­rer, så vi kan opti­me­re bran­din­gen af din virksomhed.

Feltarbejde (virksomhed)

 • Din­Bran­ding udfø­rer fel­t­ar­bej­de på din virk­som­hed for at ind­sam­le data. Ledel­sen og med­ar­bej­de­re del­ta­ger i sam­ta­ler omhand­len­de virk­som­he­dens styr­ker, måder at gøre tin­ge­ne på, vision, mis­sion, vær­di­er med mere.
 • Her­u­d­over besø­ger og ophol­der Din­Bran­ding i din virk­som­hed for at få ind­sigt i, hvor­dan hver­da­gen er der.
 • Fel­t­ar­bej­der­ne ska­ber mate­ri­a­le til at bran­de din virk­som­hed. Din­Bran­ding benyt­ter ana­ly­se­red­ska­ber fra antro­po­lo­gi­en og fra den sun­de fornuft
 • Din­Bran­ding mål­ret­ter fel­t­ar­bej­der­ne til dine ønsker og din virk­som­heds kon­kre­te situ­a­tion. Hvert fel­t­ar­bej­de er af en halv til en hel dags varighed.
 • Din­Bran­ding foto­gra­fe­rer på din virk­som­hed og, hvis ønsket, hos dine kunder.
 • Din­Bran­ding opbyg­ger et foto­bi­bli­o­tek til bran­din­gen af din virksomhed.

Feltarbejde (kunder)

 • Aller­vig­tigst er det at ken­de din mål­grup­pe, alt­så dine kun­der. Din­Bran­ding udfø­rer et eller fle­re fel­t­ar­bej­der for at for­stå dine kun­der og deres kultur.
 • Antro­po­lo­gi­ske ana­ly­se­me­to­der kom­bi­ne­res med almin­de­lig markedsanalyse.
 • Målet er ind­sigt og for­stå­el­se, der sam­ti­dig erhver­ves hur­tigt, og som er hånd­ter­bar. Det giver en stærk, direk­te kom­mu­ni­ka­tion med dine kunder.

Gameplan

 • Din game­plan er et doku­ment, der er et værk­tøj der bru­ges til din virk­som­heds bran­ding. Den viser måle­ne for din virk­som­heds bran­ding, og hvor­dan måle­ne nås.
 • Game­pla­nen er kul­mi­na­tio­nen på vores ses­sio­ner, fel­t­ar­bej­der­ne om din virk­som­hed, fel­t­ar­bej­der­ne om dine kun­der og for­be­re­del­ser­ne til part­ner­ska­bet sam­let i ét dokument.
 • Game­pla­nen består af én sides gra­fisk vis­ning af game­pla­nen samt en skrift­lig, detal­je­ret plan på 10 sider.
 • Game­planen er et hand­lings­o­ri­en­te­ret doku­ment. Den er skræd­der­sy­et til net­op din virksomhed.

Mini-feltarbejde (virksomhed, kunder)

 • Fle­re mini-fel­t­ar­bej­der ska­ber nyt, opda­te­ret mate­ri­a­le om din virk­som­hed til brug i branding.
 • Din­Bran­ding besø­ger din virk­som­hed og/eller resear­cher på dine kunder.

Interview

 • Du eller din med­ar­bej­der inter­viewes af Din­Bran­ding i din virk­som­hed eller tele­fo­nisk om aktu­el udvik­ling og histo­ri­er fra din virksomhed.
 • I bidra­ger med den infor­ma­tion, I ger­ne vil have fokus på i bran­din­gen af din virksomhed.

Kampagne-website

 • Du får et kampag­ne-web­s­i­te til pro­fi­le­rin­gen og bran­ding af din virk­som­hed. Web­s­i­tet er desig­net og opsat af DinBranding.
 • Din­Bran­ding har man­ge års erfa­ring i webdesign.
 • Fore­træk­ker du i ste­det mate­ri­a­let pla­ce­ret på dit eksi­ste­ren­de virk­som­heds­web­s­i­te, gør vi det.

Indlæg (website)

 • Din­Bran­ding pla­ce­rer stør­re ind­læg på web­s­i­tet. Dis­se uddy­be­de for­tæl­lin­ger er der, hvor ker­ne­hi­sto­ri­er­ne leveres.
 • Ind­læg­ge­ne har hver omfang, der er sam­men­lig­ne­li­ge med fle­re sider af nor­mal papir­stør­rel­se (A4). Helt kon­kret inde­hol­der alle ind­læg­ge­ne ord og bil­le­der, og mindst hver anden inde­hol­der til­li­ge et eller fle­re kor­te videoklip.

Mindre indlæg (website)

 • Få dine kun­der til at besø­ge dit web­s­i­te igen og igen. Din­Bran­ding sør­ger for jævn­li­ge opda­te­rin­ger på websitet.
 • Jo tie­re der opda­te­res med rele­vant ind­hold, jo mere ind­dra­gen­de og nær­væ­ren­de er dit web­s­i­te for dine kun­der. Det får folk til at kom­me til­ba­ge til dit web­s­i­te. Det får kun­der­ne til at tale om dig til andre.
 • Det er en lind strøm af min­dre ind­læg. De kaster lys over nye vink­ler og udvik­lin­ger i din virk­som­hed og dit part­ner­skab. Det fæn­ger de besø­gen­de på web­s­i­tet. For­tæl­lin­ger opbyg­ges over tid og hol­des ved lige.
 • Her er der tale om kor­te ind­læg. Alle ind­læg inde­hol­der ord og bil­le­der, og mindst hver fjer­de inde­hol­der til­li­ge et eller fle­re kor­te videoklip.

Facebook (design)

 • Du får en Face­book-side om din virk­som­hed og den aktu­el­le brandingkampagne.
 • Face­book-siden er for­skel­lig fra dit web­s­i­te i både form og indhold.
 • Aktu­elt er Face­book det mest udbred­te soci­a­le medie, og en Face­book-side kan være lige så vig­tig for din virk­som­hed som et website.

Facebook-indlæg

 • Du opnår opmærk­som­hed og likes gen­nem Face­book-ind­læg. Når dine kun­der kom­men­te­rer ind­læg­ge­ne, ska­ber det et liv i sig selv.
 • Den­ne virk­ning kan ikke købes for pen­ge, den skal ska­bes via hyp­pi­ge opda­te­rin­ger af rele­vant og inter­es­sant indhold.

Sociale medier: oprettelse af profil

 • Du får en pro­fil på lige dé soci­a­le medi­er, der hand­ler om dét, din virk­som­hed til­by­der kunderne.
 • Det er ikke kun Face­book, der er hot nu om dage. Man­ge nye emne­mæs­si­ge og inter­es­se­ba­se­re­de soci­a­le medi­er star­ter op og får hur­tigt sti­gen­de ind­fly­del­se. Det kan være, der er star­tet et nyt, hvor du kan opnå stor for­del, ved at være med fra starten.

Sociale medier: indlæg

 • Din virk­som­hed sæt­ter dit præg på lige net­op dét soci­a­le medie, der er mest rele­vant for dit salg gen­nem jævn­li­ge ind­læg mål­ret­tet det soci­a­le medie.

Branchemæssige og faglige fora: indlæg

 • Din virk­som­hed får en til­ste­de­væ­rel­se på bran­che­mæs­si­ge og fag­li­ge fora. Dis­se fora er også ryk­ket over på inter­net­tet nu.
 • Din­Bran­ding leve­rer for­tæl­lin­ger­ne og laver ind­læg­ge­ne, så dis­se inter­net­fora og por­ta­ler bli­ver en hjør­ne­sten i bran­din­gen af din virksomhed.

Nyhedsbrev

 • Du når dine ker­ne­kun­der med nyheds­bre­ve spr­ud­len­de af liv om din virk­som­hed og om dit partnerskab.
 • Hvem gider udsen­de fle­re stan­dar­di­se­re­de nyheds­bre­ve. Hvem gider læse dem? Du får nyheds­bre­ve, som ingen andre har.
 • Nyheds­bre­ve­ne er af mindst to sider og til udsen­del­se via e‑mail.

Flyer

 • Få fly­ers, folk flår væk!
 • Din virk­som­hed pro­fi­le­res i flot­te fly­ers mål­ret­tet dine kun­der. De er far­ve­ri­ge, ind­holds­ri­ge og tyde­lig­gør, hvem du er. For­talt kort og godt om din virk­som­hed, om nye udvik­lin­ger i den virk­som­hed og med histo­ri­er fra dit unik­ke partnerskab.
 • Stør­rel­sen er A4 eller A2. Tryk­ning er ikke inkluderet.

Brochure

 • Dine bro­chu­rer har karak­ter af et maga­sin. Her er plad­sen til at give en fyl­dig for­tæl­ling om, hvem du er, og hvor­dan du hånd­te­rer virk­som­he­dens værdier.
 • Seks sider A3. Tryk­ning er ikke inkluderet.

Plakat

 • Pla­kat! Slå det fast med syv­tom­mer­søm. Bastant, ikke for­sim­plet. Sto­re bog­sta­ver, men ikke kun ord. De rig­ti­ge far­ver, design og først og frem­mest bil­le­der fra din virk­som­hed. Og oveni: bil­le­der fra det, der får folk til at slå øjne og ører op, og for­tæl­le andre om det: dine stær­ke værdier.
 • Stør­rel­sen er A0. tryk­ning er ikke inkluderet.

Pressemeddelelse

 • Din virk­som­hed til­træk­ker loka­le og natio­na­le medi­ers opmærk­som­hed via pres­se­med­del­el­ser om din virksomhed.
 • Din­Bran­ding udfor­mer og udsen­der pres­se­med­del­el­ser til 10 tryk­te og 10 digi­ta­le medi­er. Det gør pri­o­ri­te­rin­gen nem­me­re for jour­na­li­ster og andre medieproducenter.
 • Målet er at jour­na­li­ster bru­ger de gode histo­ri­er eller vil inter­viewe dig. Måske en af hoved­ka­na­ler­ne, eller måske net­op den loka­le tv-kanal, abso­lut vil brin­ge et indslag om din virksomhed.

Annonce i trykte medier

 • En annon­ce i avi­sen er aldrig til at tage fejl af. Læse­ren ved, du vil ham noget. Kan være net­op din kun­de­grup­pe, ser dig der.
 • Kan være du ger­ne vil være kendt i lokal­sam­fun­det. Her er loka­la­vi­sen oftest det bed­ste medie.
 • Tryk­ning ikke inkluderet.

Kontakt og input til journalister

 • Din­Bran­ding til­træk­ker jour­na­li­ster, og gør ben­ar­bej­det for at opbyg­ge kon­takt og leve­re ind­hold til jour­na­li­ster, både fra loka­le og lands­dæk­ken­de medier.

Event

 • Vil du skil­le dig ud ved det næste event? Her kan du lade en rød tråd gå fra bran­din­gen af dine vær­di­er til din næste mes­se­stand, og lade Din­Bran­ding leve­re input eller end­da deltage.
 • Måske den loka­le afde­ling af Lions Club vil elske at høre, om måden du hånd­te­rer din virk­som­hed og dens vær­di­er. Og hvor­for ikke brin­ge noget kol­o­rit ind på den næste mar­keds­dag eller byfest.
 • Events har omfang af op til en hel dags varig­hed. Rela­te­re­de omkost­nin­ger er ikke inkluderet.

Branding­aktivitet efter aftale

 • Der er plads til, at du sam­men med Din­Bran­ding kan kom­me på helt nye aktiviteter.

Evaluering og strategioplæg

 • Din­Bran­ding laver en fremad­ret­tet stra­te­giop­læg hen mod slut­nin­gen af kontraktperioden.
 • Hvad enten du her­ef­ter går andre veje, eller vil have fle­re even­tyr med Din­Bran­ding, så er det vig­tigt at få sam­let op på erfa­rin­ger­ne fremadrettet.

Idéer til brandingen af din virksomhed?

Få en ufor­plig­ten­de snak om hvor­dan Hen­rik kan hjæl­pe dig med at bran­de din virksomhed

Inva­lid Number

Bliv brandet via partnerskab

Din virk­som­hed kan opnå bran­ding via partnerskab.