Om DinBranding

Målsætning

De ydel­ser, du mod­ta­ger fra Din­Bran­ding skal give din virk­som­hed en gedi­gen, ærlig og leven­de bran­ding. Når jeg kom­mu­ni­ke­rer på veg­ne af din virk­som­hed, så er det på en ind­dra­gen­de facon. Jeg sæt­ter dine kun­der i centrum

Hvad DinBranding gør

Din­Bran­ding bistår små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der med at pro­fi­le­re sig på basis af vær­di­er­ne. Det kan være virk­som­he­dens tra­di­tio­nel­le ker­ne­vær­di­er. Det kan også være nye vær­di­er, som virk­som­he­den kan lide i krafts af dets kerneværdier.

Holdning

Hold­nin­gen er klar. Bran­ding er ikke en en smin­ket fir­ma­hi­sto­rie eller en avan­ce­ret pro­dukt­be­skri­vel­se. Bran­ding er evnen til at for­stå og kom­mu­ni­ke­re med dine kun­ders vær­di­er — også når vi taler om din virk­som­hed. Der, hvor der er sam­men­fald mel­lem dine og dine kun­ders vær­di­er — det er der, bran­din­gen skal udfoldes.

Tilgang

Din­Bran­dings ken­de­mær­ke er en lige­til til­gang til tin­ge­ne. Jeg går den lige vej fra drøf­tel­se til afta­le, plan, pro­duk­tion og fær­digt pro­dukt. Jeg skyr rap­por­ter. Jeg pro­du­ce­rer resul­ta­ter, der taler lige til kun­den. Det gæl­der også, når resul­ta­ter­ne skal frem­vi­ses. Dine kun­der bli­ver ikke bedt om at læse rap­por­ter — nej de gives ople­vel­ser i form af for­tæl­lin­ger i ord, bil­le­der og video omhand­len­de dit fir­ma og dét, dit fir­ma gør.

Stå ved værdierne

Man­ge virk­som­he­der — måske også din — kan med for­del få for­talt histo­ri­en om, hvor­dan I efter­le­ver Jeres stær­ke­ste vær­di­er, når I hand­ler og sam­ar­bej­der med sam­ar­bejds­part­ne­re. Det er her jeg til­by­der dig noget unikt, dit helt unik­ke part­ner­skab. Uan­set hvor du har et part­ner­skab, gør du ver­den stør­re. Den histo­rie kan bli­ve et vig­tigt aktiv for dig.

Fortællingerne

Din­Bran­ding for­tæl­ler de gode histo­ri­er om din virk­som­hed. Jeg får virk­som­he­dens iden­ti­tet, de gode hold­nin­ger, kva­li­tet og styr­ker frem i lyset. Skar­pe bil­le­der, film og kla­re ord, der bræn­der sig fast hos kun­der­ne. Jeg hånd­te­rer loka­la­vi­sen, hjem­mesi­den, Face­book — eller hvad vi bli­ver eni­ge om at gøre.

Til hvem

Din­Bran­ding hen­ven­der sig til små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der med øko­no­misk over­kom­me­li­ge løs­nin­ger, even­tu­elt i abonnementsform.

Ressourcer

Gen­nem mit net­værk træk­ker vi på adskil­li­ge res­sour­ce­per­so­ner og spe­ci­a­li­ster fra fle­re håndværk.

Henriks baggrund

Min erfa­ring spæn­der fra mester­læ­re, lærer, pro­jekt­le­der, kom­mu­ni­ka­tor, web­de­sig­ner, admi­ni­stra­tor og bran­ding­ko­or­di­na­tor i, og for, små og mel­lem­sto­re dan­ske virk­som­he­der samt råd­gi­ver i Tan­za­nia. Jeg er uddan­net antro­po­log og har uddannl­ser i pro­jekt­sty­ring, ledel­se, web­de­sign og man­ge kur­ser i fx stra­te­gi- og orga­ni­sa­tions­ud­vik­ling, kom­mu­ni­ka­tion og gra­fisk design.

Se Henrik på LinkedIn

Interesseret i branding til din virksomhed?

Få en ufor­plig­ten­de snak om hvor­dan Hen­rik kan hjæl­pe dig med at bran­de din virksomhed

Inva­lid Number