Branding via partnerskab i Østafrika

Vis dine kunder, at du handler, hvor andre snakker!

Henrik Brainstorm Med Partnere Sm

Dit helt eget partnerskab ude i den store verden

Du får dit helt eget, skræd­der­sy­et part­ner­skab med en lil­le virk­som­hed i det glo­ba­le syd. Det gør det klart for dine kund­er, at du er handlekraftig.

Sponsorat-partnerskab

Du bidra­ger med et eller andet, der ska­ber en posi­tiv udvik­ling hos din part­ner. Det kan være en vækst­for­lø­ser i form af et lil­le part­ner­skabs­bi­drag. For eksem­pel være en øre­mær­ket pen­ge­over­før­sel, udstyr, læring, eks­per­ti­se eller noget helt andet, alt efter dit ønske.

Partnerens bidrag

Part­ne­ren er for­plig­tet på at opnå aftal­te mål og til at rap­por­te­re her­om. Part­ne­ren opfyl­der for det før­ste aftal­te mål­sæt­nin­ger om for eksem­pel job­s­ka­bel­se. Part­ne­ren leve­rer doku­men­ta­tions­pak­ker efter en stram plan. Det­te mate­ri­a­le bru­ges til at for­tæl­le histo­ri­er­ne om part­ner­ska­bet til bran­din­gen af din virksomhed.

Værdi for dig

Det fæl­les mål for part­ner­ska­bet kan eksem­pel­vis vær job­s­ka­be­le. Du har et sam­ar­bej­de med en lil­le virk­som­hed i vækst i Tan­za­nia. Du er med til at ska­be jobs der­ne­de. Det skal fortælles!

Henrik Mode Med Partnere Sm
Henrik Taler Med Partner Sm

Katalysator for brandingen af din virksomhed

Bran­din­gen af din virk­som­hed får en ekstra dimen­sion, når dine kun­der ser, at du bidra­ger aktivt til udvik­lin­gen et kon­kret sted i udlan­det. Histo­ri­er­ne fra en lil­le, stærk vækst­part­ner bli­ver kata­ly­sa­tor for bran­din­gen af din virksomhed.

Skal brandingen af din virksomhed suppleres med gode historier fra et vækst-partnerskab i Tanzania?

Du får dit eget part­ner­skab i mikro-for­mat med en virk­som­hed i vækst i Tan­za­nia. Du udvæl­ger part­ne­ren ud fra den vif­te af virk­som­he­der, vi alle­re­de har scre­e­net. Vil du have en ander­le­des part­ner, eller måske en fra et helt andet land, taler vi om, hvor­dan vi kan lave det.

Mulighed for din virksomhed

Her­un­der kan de se nær­me­re om mulig­he­den for et part­ner­skab med en part­ner i eksem­pel­vis Tanzania.

Erfaringer fra tidligere projekt

Vi er i stand til at til­by­de dig en skræd­der­sy­et løs­ning. Mulig­he­der­ne her­un­der er fra et tid­li­ge­re pro­jekt. De tje­ner som eksemp­ler på, hvad der er muligt.

Aktuelle muligheder

Fle­re af de part­ner-eksemp­ler, du kan se her­un­der er for­sat aktu­el­le. De har natur­lig­vis ryk­ket sig siden Din­Bran­ding sene­st mød­tes med dem i 2016–2018.

Eksempel på sponsorat-partnerskab

Sop­hies Tøjhus i Aar­hus er i stærkt part­ner­skab med unge kvin­der med iværk­sæt­ter­gen i Østafrika.

Part­ner­ska­bet og der­med bran­din­gen er fore­gå­et på meget lil­le skala.

Bran­din­gen sker på Face­book, Ins­ta­gram og kampagne-website.

Okungufoundation

Østjysk virksomhed brandes via projekt om udsatte børn i Kenya

Okungu Foun­da­tion er en dansk-keny­ansk fond, der arbej­der for at bed­re børns vil­kår i Kenya. Fon­den har et part­ner­skab med virk­som­he­den Pres­sa­lit i Ry omhand­len­de nog­le af FN’s Verdensmål.

Idéer til branding af din virksomhed, der inkluderer et partnerskab i eksempelvis Tanzania?

Få en ufor­plig­ten­de snak med Hen­rik om et part­ner­skab til din virksomhed.

Inva­lid Number