Branding via partnerskab

Gør brandingen af din virksomhed endnu stærkere!

Skal brandingen af din virksomhed suppleres med gode historier fra et partnerskab?

Din­Bran­ding til­by­der bran­ding via partnerskab.

Prin­cip­pet er, at du del­ta­ger i et part­ner­skab. Part­ner­ska­bet base­res del­te værdier.

Ved at frem­vi­se histo­ri­er­ne om dit part­ner­skab, bli­ver dine vær­di­er tydeligggjort.

Din­Bran­ding er ene om, at til­by­de bran­ding via partnerskab.

Hvad betyder det for dig?

Medejer af forandring

 • Dit part­ner­skab er en mulig­hed for at bru­ge dine stærk­e­ste vær­di­er til at bi­drag­e til en udvik­ling, du og di­ne kund­er ger­ne ser sker
 • Du bli­ver mede­jer af en forandringsprocess

Handlekraft

 • Din bran­ding får nye di­men­sion­er, når du har et partnerskab
 • Dit part­ner­skab, gør det klart for dine kund­er, at du er handlekraftig

Noget-for-noget

 • Part­ner­ska­bet er et noget for noget-samarbejde
 • Alle yder
 • Alle får noget ud af det

Dit udbytte

 • Din virk­som­heds bran­ding på basis af dine vær­di­er, som de kom­mer i spil hjem­me i virk­som­he­den og igen­nem et partnerskab
 • Dit udbyt­te er bran­ding af din virk­som­hed base­ret på partnerskabet
 • For­tæl­lin­gen om part­ner­ska­bet styr­ker for­tæl­lin­gen om din virksomhed
 • De to for­tæl­lin­ger skal bli­ve til én for­tæl­ling, til én bran­ding af din virksomhed

Co-branding- og sponsorat-partnerskab

Co-branding-partnerskab

Du bli­ver del af din part­ners bran­ding og part­ne­ren bli­ver del af din. Du bli­ver set nye ste­der, du bli­ver for­bun­det med alt det posi­ti­ve hos din part­ner. Alt­sam­men bidra­ger til mas­ser af histo­ri­er til bran­din­gen af din virksomhed.

Sponsorat-partnerskab

Du bidra­ger med et eller andet, der ska­ber en posi­tiv udvik­ling hos din part­ner. Det kom­mer der en god histo­rie ud. Den histo­rie bli­ver del af bran­din­gen af din virksomhed.

To slags partnerskab

Co-branding-partnerskab

Du bli­ver del af din part­ners bran­ding og part­ne­ren bli­ver del af din. Du bli­ver set nye ste­der, du bli­ver for­bun­det med alt det posi­ti­ve hos din part­ner. Alt­sam­men bidra­ger til mas­ser af histo­ri­er til bran­din­gen af din virksomhed.

Sponsorat-partnerskab

Du bidra­ger med et eller andet, der ska­ber en posi­tiv udvik­ling hos din part­ner. Det kom­mer der en god histo­rie ud. Den histo­rie bli­ver del af bran­din­gen af din virksomhed.

Partnerskab Koncept

Lokalt partnerskab

Du får dit eget part­ner­skab i mikro­for­mat med et inter­es­sant lokalt pro­jekt eller virksomhed.

Ud fra dit udgangs­punkt og dine ønsker fin­der vi en lokal part­ner i dit lokalområde.

Part­ner­ska­bet kan enten have form at et co-bran­ding-part­ner­skab eller et sponsorat-partnerskab.

Lokalt Partnerskab

Partnerskab i det globale syd

Bran­din­gen af din virk­som­hed får en ekstra dimen­sion, når dine kun­der ser, at du bidra­ger aktivt til udvik­lin­gen et kon­kret sted ude i den sto­re verden.
Du bidra­ger til en stor for­an­dring i lil­le ska­la. Du gør noget, hvor andre bare snakker.

Det meste lige­frem­me er at lave et sponsorat-part­ner­skab, for­di afstan­den gør det nem­me­re med en model, hvor beg­ge rol­ler er nem­me­re at defi­ne­re. Et co-bran­ding-part­ner­skab kan dog godt etableres.

Partnerskabssamtale

Idéer til branding af din virksomhed, der inkluderer et partnerskab?

Få en ufor­plig­ten­de snak med Hen­rik om et part­ner­skab til din virksomhed.

Inva­lid Number